Phần mềm Kế toán & Quản lý kinh doanhTin tứcTin tức Kế toán

Mẫu biên bản kiểm kê tài sản mới nhất hiện nay

Biên bản kiểm kê tài sản là văn bản pháp lý quan trọng ghi lại toàn bộ quá trình kiểm kê tài sản của một đơn vị. Nó được sử dụng để xác định giá trị tài sản, giải quyết tranh chấp và khiếu nại liên quan đến tài sản. Hãy cùng Phần mềm kế toán & Quản lý kinh doanh CrystalBooks tìm hiểu nội dung, các mẫu và lưu ý khi lập biên bản kiểm kê tài sản doanh nghiệp chi tiết qua bài viết dưới đây nhé!

Biên bản kiểm kê tài sản cố định là gì?

Biên bản kiểm kê tài sản cố định là tài liệu ghi lại toàn bộ kết quả kiểm kê tài sản, nhằm xác định số lượng và giá trị tài sản cố định hiện tại so với sổ kế toán. Thông qua việc này, ta có thể đánh giá chênh lệch thực tế, cũng như cung cấp cơ sở để cải thiện quản lý tài sản cố định và ghi chép vào sổ kế toán những chênh lệch tương ứng.

Việc kiểm kê tài sản cố định sẽ tuân theo yêu cầu của doanh nghiệp và được dựa trên quy định của pháp luật. Theo quy định của Khoản 2, Điều 40 của Luật Kế toán 2015, có các trường hợp cụ thể khi kiểm kê tài sản cần thực hiện:

 • Theo cuối kỳ kế toán năm.
 • Đơn vị kế toán trải qua sự chuyển đổi về hình thức sở hữu hoặc loại hình.
 • Đơn vị kế toán bị tách, chia, sáp nhập, hợp nhất, chấm dứt hoạt động, giải thể, bán, cho thuê hoặc phá sản.
 • Có sự kiện đặc biệt như lũ lụt, hỏa hoạn, hay thiệt hại khác ngoài trời.
 • Đánh giá lại về tài sản dựa trên quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Các trường hợp khác được quy định bởi pháp luật.

Biên bản kiểm kê tài sản cố định

Biên bản kiểm kê tài sản cố định

Trường hợp nào nên lập biên bản kiểm kê tài sản?

Theo quy định tại khoản 1 của Điều 40 Luật Kế toán 2015, quá trình kiểm kê tài sản bao gồm thực hiện các hoạt động cân, đo, đong và đếm số lượng; xác nhận và đánh giá chất lượng, giá trị của tài sản, cũng như nguồn vốn hiện có tại thời điểm kiểm kê để so sánh với số liệu trong sổ kế toán. Kết quả kiểm kê được chi tiết ghi lại trong Biên bản kiểm kê tài sản.

Khoản 2 của Điều 40 Luật Kế toán 2015 cũng mô tả các trường hợp mà đơn vị kế toán cần thực hiện kiểm kê tài sản, bao gồm:

 • Cuối kỳ kế toán năm
 • Đơn vị kế toán trải qua sự kiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản hoặc bán, cho thuê.
 • Đơn vị kế toán trải qua quá trình chuyển đổi loại hình hoặc hình thức sở hữu.
 • Xuất hiện sự kiện như hỏa hoạn, lũ lụt và các thiệt hại bất thường khác.
 • Tài sản được đánh giá lại theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Các trường hợp khác tuân theo quy định của pháp luật.

Trường hợp nào nên lập biên bản kiểm kê tài sản?

Trường hợp nào nên lập biên bản kiểm kê tài sản?

Nội dung cần có của một mẫu biên bản kiểm kê tài sản cố định

Kiểm kê tài sản là quá trình tổ chức kiểm tra và đánh giá chi tiết về toàn bộ các tài sản thuộc sở hữu của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định, nhằm so sánh và kiểm tra sự khớp nhau với dữ liệu trong sổ kế toán. Nội dung của một phiếu kiểm kê tài sản bao gồm các thông tin sau:

Thông tin về đơn vị kiểm kê và đơn vị được kiểm kê bao gồm:

 • Ghi đầy đủ tên của đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm kê tài sản.
 • Ghi địa chỉ chi tiết của cả đơn vị kiểm kê và đơn vị được kiểm kê. Ghi ngày, tháng, năm khi quá trình kiểm kê tài sản được thực hiện.

Danh mục tài sản được kiểm kê bao gồm:

 • Mã tài sản: Ghi mã theo quy định của đơn vị.
 • Tên tài sản: Ghi đầy đủ tên của tài sản được kiểm kê.
 • Số lượng: Ghi số lượng thực tế của tài sản.
 • Nguyên giá: Ghi nguyên giá của tài sản theo dữ liệu trong sổ kế toán.
 • Giá trị còn lại: Ghi giá trị còn lại của tài sản dựa trên thông tin từ sổ kế toán.

Kết quả kiểm kê tài sản bao gồm:

 • Số lượng tài sản thực tế: Ghi số lượng tài sản thực tế đã được kiểm kê.
 • Giá trị tài sản thực tế: Ghi giá trị thực tế của tài sản sau quá trình kiểm kê.
 • Chênh lệch giữa thực tế về số lượng và giá trị tài sản so với thông tin trong sổ kế toán: Ghi lại sự chênh lệch giữa thực tế về số lượng và giá trị của tài sản so với các thông tin trong sổ kế toán.

Chữ ký của các thành viên ban kiểm kê, kế toán trưởng, giám đốc doanh nghiệp

Sau khi hoàn thành kiểm kê, thành viên ban kiểm kê, kế toán trưởng và giám đốc doanh nghiệp ký tên xác nhận trên biên bản kiểm kê tài sản. Điều này là cơ sở để ghi vào sổ kế toán.

Nội dung cần có của một mẫu biên bản kiểm kê tài sản cố định

Nội dung cần có của một mẫu biên bản kiểm kê tài sản cố định

Cách lập biên bản kiểm kê tài sản cố định đơn giản 

Dưới đây là 5 bước lập biên bản kiểm kê tài sản cố định đơn giản mà mà bạn có thể tham khảo qua như sau:

Bước 1: Ghi rõ tên đơn vị và bộ phận sử dụng

Ví dụ: Công ty TNHH XYZ, Bộ phận: Phòng Kế toán

Bước 2: Ghi thông tin thời điểm kiểm kê tài sản cố định

Ví dụ: Thời điểm kiểm kê: 15:00 ngày 29 tháng 12 năm 2021

Bước 3: Ghi đầy đủ thông tin cá nhân và chức vụ trong ban kiểm kê

Ví dụ: Bà Nguyễn Thị B, Chức vụ: Kế toán

Trong quá trình lập biên bản kiểm kê tài sản cố định, cần tuân thủ trình tự và quy trình quy định cho từng đối tượng, đặc biệt là tài sản cố định. Ghi rõ thông tin về STT, tên tài sản cố định, và mã số TSCĐ.

Bước 4: Ghi kết quả kiểm kê tài sản

 • Dòng “theo sổ kế toán” ghi dữ liệu từ sổ kế toán trước đó. Người lập biên bản cần đảm bảo chính xác và tuân thủ quy trình cho từng đối tượng tài sản, bao gồm số lượng, nguyên giá và giá trị còn lại ở cột 4, 5, 6.
 • Dòng “theo kiểm kê” ghi dữ liệu dựa trên kết quả kiểm tra thực tế tại thời điểm hiện tại. Cần đảm bảo chính xác và tuân thủ quy trình cho từng đối tượng tài sản, với đầy đủ thông tin về số lượng, nguyên giá, và giá trị còn lại ở cột 4, 5, 6.
 • Dòng “chênh lệch” thể hiện kết quả chênh lệch, được tính từ dòng “theo kiểm kê” và “theo sổ kế toán”. Ghi số chênh lệch thừa hoặc thiếu cho 3 chỉ tiêu số lượng, nguyên giá, và giá trị còn lại vào cột 7, 8, 9.

Bước 5: Đánh giá kết quả kiểm kê Tài sản Cố định

 • Nếu kết quả chênh lệch bằng 0, doanh nghiệp đang quản lý tài sản cố định một cách hiệu quả.
 • Trong trường hợp chênh lệch thừa hoặc thiếu, cần xác định rõ nguyên nhân gây ra tình trạng này và kèm theo bản nhận xét, kiến nghị của ban kiểm kê, được chứng nhận bằng chữ ký (gồm họ tên) của trưởng ban kiểm kê. Đồng thời, thông báo cho doanh nghiệp để thực hiện xem xét về chênh lệch nêu trên.

Mẫu biên bản kiểm kê tài sản mới nhất hiện nay

Dưới đây là một số mẫu biên bản kiểm kê tài sản mà bạn có thể tham khảo qua như sau:

Mẫu biên bản kiểm kê tài sản công

Mẫu biên bản kiểm kê tài sản công

Mẫu kiểm kê tài sản khi dự án kết thúc

Mẫu kiểm kê tài sản khi dự án kết thúc

Mẫu biên bản kiểm kê tài sản cố định

Mẫu biên bản kiểm kê tài sản cố định

>>> Xem thêm: [Cập nhật] Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử mới nhất

Những vấn đề cần lưu ý khi sử dụng biên bản kiểm kê tài sản

Khi điền biên bản kiểm kê tài sản, doanh nghiệp cần tuân theo những hướng dẫn sau để đảm bảo sự chính xác và minh bạch:

 • Ghi đầy đủ và rõ ràng thông tin tài sản: Đảm bảo mọi chi tiết như tên, số lượng, đơn vị tính, giá trị và tình trạng của tài sản được mô tả chi tiết.
 • Kiểm kê chính xác và khách quan: Quá trình kiểm kê cần diễn ra một cách chính xác và khách quan, dựa trên sự quan sát trực tiếp và đo lường đầy đủ.
 • Xác nhận chênh lệch so với sổ sách: Nếu có sự chênh lệch giữa tài sản thực tế và số liệu trong sổ sách, cần ghi chú rõ ràng để xác định nguyên nhân và lập kế hoạch điều chỉnh.
 • Ghi chép về tình trạng tài sản: Nếu có tài sản nào có tình trạng không bình thường hoặc cần bảo trì/sửa chữa, cần ghi chú chi tiết về điều này trong biên bản.

Như vậy, việc lập biên bản kiểm kê tài sản không chỉ là một phần không thể thiếu  của quản lý tài sản mà còn là bước quan trọng để đảm bảo sự minh bạch và chính xác trong quản lý doanh nghiệp. Qua quá trình kiểm kê, chúng ta có thể xác định được sự hiện diện, tình trạng và giá trị của tài sản, từ đó đưa ra những quyết định thông minh về quản lý và phân bổ tài nguyên. Nếu bạn thấy bài viết này hay, hãy theo dõi Phần mềm kế toán & Quản lý kinh doanh CrystalBooks để đón đọc những kiến thức bổ ích nhé!

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY THIÊN

 • Địa chỉ: 12/17 Đào Duy Anh, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: 028 3848 997

Nổi bật

Xem thêm

Tawk.to Widget
(+84.28) 3848-99-75